Misja i działalność

 

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK ”jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności:

  • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;
  • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, w szczególności jego walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych;
  • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR.

 

Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed LGD „Zapiecek” jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego niniejszą strategią w celu ich angażowania w realizację poszczególnych przedsięwzięć stymulujących rozwój lokalny.

SAMSUNG

Print Friendly