Misja i działalność

LGD „Okno Południowej Wielkopolski”

Misja LGD

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” (LGD) koncentruje swoje działania na poprawie jakości życia na obszarach wiejskich naszego obszaru, wzroście jego atrakcyjności i zróżnicowania gospodarczego, z jednoczesnym zachowaniem walorów dziedzictwa kulturowego regionu. W sercu naszych działań leży przyszłość mieszkańców regionu – ich aktywizacja, edukacja i podnoszenie kwalifikacji, dające wymierne szanse rozwoju na obszarach wiejskich.

Chcemy, by nasza LGD była rozpoznawalna jako obszar zrównoważonego rozwoju, gdzie gospodarka opiera się o zasoby lokalne, a dzisiejsze społeczeństwo optymistycznie patrzy 
w przyszłość, pamiętając o tradycjach i historii obszaru. Misją naszą jest stwarzanie szans takiego właśnie rozwoju, ukierunkowanie działań na najważniejsze problemy i szanse. Chcemy wspierać działania zgodne z przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009-2015, informować mieszkańców o możliwościach rozwojowych, doradzać i pomagać im w podejmowaniu kluczowych decyzji.

W naszym działaniu kierujemy się jawnością podejmowanych decyzji i kryteriów działania, a także zasadą szerokich konsultacji społecznych, mających na celu rozpoznanie priorytetów działań, jakie powinny być podejmowane na naszym obszarze. Jesteśmy otwarci na współpracę z mieszkańcami i instytucjami z obszaru działania LGD”.

Działalność LGD

W ramach swoich działań LGD realizuje wiele przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji lokalnych mieszkańców oraz nabywaniu przez nich umiejętności, a także promocji obszaru objętego LSR. Przedsięwzięcia są realizowane w zakresie pięciu obszarów:

 • badania nad obszarem objętym LSR,Pałac w Gutowie (gm. Ostrów Wlkp.), fot. arch. Gminy Ostrów Wlkp.
 • informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR,
 • szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR,
 • wydarzenia o charakterze promocyjnym,
 • szkolenia lokalnych liderów.

W ramach tych obszarów LGD organizuje:

 • Doradztwo w Biurze LGD – ma na celu zapewnienie źródła informacji i merytorycznego wsparcia osobom zainteresowanym uczestnictwem w działaniach realizowanych przez LGD w ramach wdrażania LSR.

 • Nabory wniosków – mają na celu wdrażanie działań w ramach Osi 4 Leader PROW.

 • Imprezy i spotkania kulturalno-promocyjno-informacyjne – ich celem jest realizacja założeń LSR w zakresie wzrostu aktywności mieszkańców obszaru LGD, intensyfikację promocji LGD oraz obszaru objętego LSR, a także informowanie o wdrażaniu LSR. Służą ponadto integracji mieszkańców z terenu objętego LSR, promowaniu lokalnej kultury 
i tradycji oraz informowaniu o działalności LGD oraz wdrażaniu LSR. Sprzyjają też aktywizacji mieszkańców z obszaru LSR w zakresie aplikowania poprzez LGD o dotacje 
w ramach działań PROW – Oś 4 LEADER

 • Szkolenia i warsztaty – celem spotkań edukacyjnych jest podnoszenie wiedzy 
i umiejętności lokalnych mieszkańców oraz osób bezpośrednio zaangażowanych 
w realizację założeń LSR.

 • Konkursy, rajdy i publikacje – mają na celu m.in. zachęcenie mieszkańców LGD np. do poznawania swoich okolic, dostrzegania ich walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i przyrodniczych, integrowanie z regionem oraz ukazanie piękna 
i różnorodności otaczającej przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury, zwiększenie świadomości ekologiczno-przyrodniczej, a także wspólne propagowanie różnych form aktywizacji.

  Stara zabudowa w Jankowie Zaleśnym w gm. Raszków

Ratusz w Zdunach

Kościół w Kobiernie w g. Krotoszyn

 

Print Friendly